ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tartalom

1. Ki kezeli a személyes adatokat?. 2

2. Milyen adatokat kezelünk, milyen célból és milyen jogalapon?. 2

3. Meddig őrizzük meg az adatokat?. 4

4. Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?. 4

5. Adatfeldolgozás és kiszervezés 5

6. Az Ön jogai 5

7. Személyes adatok védelmével kapcsolatos jogok gyakorlásának módja. 9

8. Jogorvoslati lehetőségek. 9

9. Egyéb körülmények. 9

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Krisztina-Dekor Kft (a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Adatkezelő”) elkötelezett a személyes adatok minél magasabb szintű védelme iránt, ezért megteszi a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy személyes adatok kezelése során a vonatkozó jogszabályok előírásai maradéktalanul érvényesüljenek.

A jelen tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy a Szolgáltató személyes adatok kiemelt védelmével kapcsolatos elkötelezettségét szem előtt tartva egyszerű és átlátható információval szolgáljon a https://www.krisztinadekor.hu weboldalat (a továbbiakban: „Weboldal”) látogató személyek személyes adatai kezelésének részleteiről, arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk és azokat milyen célból, hogyan és mennyi ideig kezeljük, illetve tároljuk, valamint, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban milyen jogok illetik meg Önt és azokat hogyan gyakorolhatja.

A Tájékoztatóban olvasható fontosabb fogalmak jelentéséről az 1. számú mellékletben tájékozódhat.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót!

 

1.     Ki kezeli a személyes adatokat?

A Tájékoztató tartalmával, illetve a személyes adatok gyakorlásával összefüggő jogokkal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken érhető el további információ:

Adatkezelő neve: Krisztina-Dekor Kft

Székhely: 6726 Szeged, Lile utca 6.

Elérhetőség, e-mail: info@krisztinadekor.hu

Telefonszám: +36-30-480-6635

Levelezési cím: 6726, Szeged, Lile utca 6.

Honlap: https://www.krisztinadekor.hu

Nyilvántartó bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága.

Cégjegyzékszám: 06-09-0203322

Adószám: 24396923-2-06

2. Milyen adatokat kezelünk, milyen célból és milyen jogalapon?

Ügyfeleink személyes adatait kizárólag az adatgyűjtés eredeti céljának megfelelően kezeljük, azokat nem használjuk fel további másodlagos célokra. A Szolgáltató különösen az alábbi célok érdekében gyűjti, kezeli, használja fel, tárolja vagy kezeli más módon Ügyfelei adatait:

 1. Hírlevél, direkt marketing tevékenység
  1. üzleti- és ügyfélkapcsolatok ápolása, fenntartása és bővítése érdekében;
  1. reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
 2. Általános kapcsolatfelvétel
  1. szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések megválaszolása érdekében;
 3. Ajánlat kérésére vonatkozó kapcsolatfelvétel
  1. ajánlat kérése, azzal kapcsolatos kérdések megválaszolása érdekében;
 4. Közösségi oldalak kezelése
  1. a meghatározott közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,
  1. termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve
  1. „lájkolása”, népszerűsítése;
 5. Cookie-k sütik kezelése, analitika
  1. weboldalakra jellemző cookie-k a felhasználók azonosítása és a weboldalt látogatók nyomon követése.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan adatkezelési célonként kategorizált teljes körű, így különösen az alkalmazott jogalapokkal kapcsolatos információkat a Tájékoztató 2. számú mellékletében olvashat.

A Weboldal analitikai célokra adatot gyűjt a látogatóiról, a látogatásuk időtartalmáról, tevékenységükről és a Weboldal egyéb felhasználásáról. Ezek az adatok anonimizált, illetve aggregált adatok, azaz azokból nem vagy csak jelentős nehézséggel lehet egy-egy egyedi számítógépet beazonosítani, ugyanakkor sor kerülhet IP címek kezelésére is, valamint arra, hogy az Ön számítógépén cookie-k (sütik) kerüljenek tárolásra. A cookie-k olyan fájlok, amelyek azonosítani tudják az Ön számítógépét, és tárolják a vonatkozó technikai adatokat, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. Tekintettel arra, hogy az IP-címek személyes adatnak tekinthetőek, illetve arra, hogy az Ön számítógépén cookie-k kerülhetnek tárolásra, ezért a jelen Tájékoztató a cookie-k-kal összefüggő adatkezelésekre is irányadó. A cookie-k esetében az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása. Amennyiben cookie-k számítógépén való elhelyezését nem kívánja, azokat a Weboldalhoz való hozzáférést megelőzően a böngészője beállítások menüjében letilthatja.

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Az analitikai adatkezelés célja, hogy pontos visszajelzést kapjunk a Weboldal látogatottságáról (statisztikai cél). A Weboldal kizárólag összesített, személyes információt nem tartalmazó adatot szolgáltat (pl. a weboldalon található linkekre való kattintások számával vagy az oldallátogatóinak országával összefüggésben). Az analitikai adatokat kizárólag a Szolgáltató ismerheti meg. Az analitikai adatokat a Weboldal tárhelyszolgáltatója is kezelheti, és aggregált formában felhasználhatja a szolgáltatása népszerűsítése érdekében.

Az alkalmazott cookie-k és weboldal analitikákról a tájékoztató végén olvashat részletesebben.

3. Meddig őrizzük meg az adatokat?

Adatkezelési tevékenységeink az Ön hozzájárulásán alapulnak, ezért ezek esetében a személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig kerülnek kezelésre. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az egyes adatkezelési célokhoz rendelt megőrzési időtartamokról részletesen a Tájékoztató 2. számú mellékletében tájékozódhat.

4. Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?

A Szolgáltató a személyes adatok védelme érdekében megfelelő szervezeti és technikai intézkedéseket tesz. Az adathoz kizárólag megfelelő hozzáférési jogosultsággal rendelkező, felhatalmazott munkatársaink férhetnek hozzá a szükséges hozzáférés elve alapján, az alkalmazandó jog által megengedett, feladatuk ellátásához szükséges mértékig.

Minden szükséges intézkedést megteszünk Ügyfeleink személyes adatainak védelme, valamint a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás megakadályozása érdekében.

5. Adatfeldolgozás és kiszervezés

A Szolgáltató bizonyos szolgáltatások nyújtása vagy tevékenységek végzése érdekében harmadik személyek szolgáltatásait veszi igénybe, amely harmadik személyek („Adatfeldolgozók”) a Szolgáltatóval kötött szerződés alapján, a Szolgáltató nevében és az általunk meghatározott valamely konkrét célból kezelik a személyes adatokat.

Adatfeldolgozó megnevezése, elérhetősége:

Név: RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.

Levelezési cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22

E-mail cím: info@rackforest.hu

Telefonszám: 06 70 362 4785.

Az Adatfeldolgozók tevékenységük ellátása során bizonyos esetekben hozzáférhetnek az Ügyfelek személyes adataihoz és jogosultak azokat megismerni. Az ilyen esetekben a Szolgáltató megfelelő szervezeti és technológiai intézkedéseket tesz a személyes adatok védelme érdekében és ilyen intézkedések alkalmazását követeli meg az Adatfeldolgozóitól is.

Az Adatkezelés során a Társaság az Ön adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országba nem továbbítja.

6.     Az Ön jogai

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön – bizonyosfeltételek fennállása esetén – jogosult:

 • a személyes adataihoz hozzáférést kérni;
  • a személyes adatai helyesbítését kérni;
  • a személyes adatai törlését kérni;
  • a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
  • adathordozhatóság biztosítását kérni;
  • tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen; illetve
  • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Kérelme összetettségét, illetve kérelmei számát figyelembe véve az említett határidő szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, úgy a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.

Abban az esetben, ha a Szolgáltató valamely okból nem tesz intézkedéseket az Ön benyújtott kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást adunk Önnek az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy hová fordulhat panaszával és milyen egyéb jogorvoslati jog illeti meg Önt.

A jelen pontban foglalt jogokkal kapcsolatos kérelmek alapján nyújtott információk, valamint a kérelem teljesítése az Ön számára díjmentes. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy méltányos összegű adminisztratív díjat számíthatunk fel a kérelemben foglaltak teljesítésével kapcsolatban, amennyiben az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, vagy megtagadhatja a kérelemalapján történő intézkedést. Ismétlődőnek kell tekinteni az azonos tárgyban három (3) hónapon belül benyújtott kérelmeket.

Abban az esetben, ha megalapozottságára vonatkozó kétség merül fel a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, úgy további, az Ön személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük Öntől. Az Ön jogainak gyakorlásának teljessége érdekében a Szolgáltató minden olyan címzettet tájékoztat a jelen pontban foglalt jogok szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel az Ön személyes adatát közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Az Ön kérésére külön tájékoztatást nyújtunk e címzettekről.

6.1. A hozzáféréshez való jog

Ön kérheti a Szolgáltatótól, hogy nyújtson információt arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató kezelje a személyes adatait. Amennyiben igen, úgy az alábbi információkat bocsátjuk az Ön rendelkezésére:

 • az Adatkezelés célja(i);
 • a kezelt Személyes Adatok kategóriái;
 • azon Címzettek kategóriái akik részére a személyes adatait közöltük vagy közölni fogjuk;
 • amennyiben értelmezhető (pl.: adattárolás történik), a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy amennyiben a tervezett időtartam a hozzáféréshez való jog gyakorlására tekintettel adott tájékoztatás pillanatában még nem meghatározható, úgy ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz és tiltakozáshoz való jogai;
 • az Ön felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához való joga;
 • ha a személyes adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a személyes adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal megtörténte, vagy meg nem történte, illetve automatizált döntéshozatal esetén az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az automatizált döntéshozatal milyen jelentőséggel bír, és az milyen várható következményekkel jár Önre.

Amennyiben az Ön személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítjuk, úgy Önnek joga van tájékoztatást kapni az adattovábbítás garanciáiról.

Kérelmére egy példányban a rendelkezésére bocsátjuk az általunk kezelt személyes adatainak másolatát. A további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha az Ön elektronikus úton nyújtotta be a jelen alpontban ismertetett jogának gyakorlására vonatkozó kérelmét, úgy – amennyiben Ön másként nem kéri – a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésre.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Ön kérheti, hogy a Szolgáltató által kezelt pontatlan személyes adatait késedelem nélkül helyesbítsük vagy, hogy az Adatkezelés céljára tekintettel hiányos személyes adatait egészítsük ki.

6.3. A törléshez való jog

Ön kérheti, hogy a Szolgáltató késedelem nélkül törölje az Önről kezelt személyes adatait amennyiben:

 • a Személyes Adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyre tekintettel eredetileg kezeltük;
 • hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén, amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonta és az Adatkezelésnek nincs másjogalapja;
 • a Tájékoztató 6.6. pontjának megfelelően sikeresen tiltakozik a Személyes Adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az Adatkezelésre;
 • a Személyes Adatok kezelése jogellenes volt;
 • a Személyes Adatokat a Szolgáltató alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ön a jelen alpontban foglalt jogát nem gyakorolhatja amennyiben az Adatkezelés:

 • a véleménynyilvánítás-szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a Személyes Adatok kezelését előíró, a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Szolgáltatóra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a jelen alpontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az Adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a Személyes Adatok pontosságát, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a Személyes Adatok pontosságát;
 • az Adatkezelésjogellenes, és Ön ellenzi a Személyes Adatok törlését, és ehelyett kéri
 • azok felhasználásának korlátozását;
 • a Szolgáltatónak már nincs szüksége a Személyes Adatokra az Adatkezelés céljából, de
 • az Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • vagy
 • Ön sikeresen tiltakozott az Adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A jelen alpont szerinti sikeres tiltakozás esetén, a korlátozással érintett Személyes Adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve annak valamely tagállama fontos közérdekéből kezelhetjük.

Amennyiben az Ön személyes adatának a kezelése kérelme korlátozás alá esik, úgy előzetesen tájékoztatni fogjuk az Adatkezelés korlátozásának fennállásáról.

6.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az alábbi esetekben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott Személyes Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a Személyes Adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsuk:

 • az Adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 • az Adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Tájékoztató 6.3 pontjában részletezett törléshez való jogot. Az említett jog nem gyakorolható abban az esetben, ha az Adatkezelés közérdekű vagy a Szolgáltatóra ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

A jelen alpontban foglaltak nem érinthetik hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6.6. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Személyes Adatainak azon kezelése ellen, amely közérdekű vagy a Szolgáltatóra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben nem kezelhetjük tovább a Személyes Adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az Adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a Személyes Adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó Személyes Adatok kezelése ellen, kivéve, ha az Adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

6.7. Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok

A Szolgáltatónál automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal nem történik.

6.8. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét. A Szolgáltató biztosítja, hogy hozzájárulását ugyanolyan egyszerű módon vonhassa vissza, mint ahogy megadta azt.

7.Személyes adatok védelmével kapcsolatos jogok gyakorlásának módja

A személyes adatok védelmével kapcsolatos jelen tájékoztatóba foglalt jogait a Szolgáltató irodájában személyesen vagy meghatalmazott útján, vagy a Szolgáltató részére küldött levélben, vagy az info@krisztinadekor.hu email címre küldött elektronikus üzenetben gyakorolhatja.

8. Jogorvoslati lehetőségek

8.1 A felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtása

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó Személyes Adatok kezelése sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait, úgy jogosult panaszt benyújtani a Szolgáltatónál, vagy közvetlenül a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A Magyarországon működő felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, SzilágyiErzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

8.2 Bírósághoz fordulás

Amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem foglalkozik a hozzájuk benyújtott 11.1. pontban említett panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó Személyes Adatok kezelése sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait, úgy jogosult bírósághoz fordulni.

Ebben az esetben a felügyeleti hatósággal szembeni bírósági eljárást a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

Jogainak megsértése esetén a Szolgáltató elleni bírósági eljárást ugyancsak a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

9. Egyéb körülmények

Jelen Tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos. A Tájékoztatót a Szolgáltató bármikor jogosult módosítani, amelyről Önnek előzetesen tájékoztatást adunk. A Tájékoztató módosulásáról az Ügyfeleket a www.krisztinadekor.hu weboldalon keresztül, valamint a hírlevélre feliratkozott személyeket hírlevélen keresztül értesítjük.

A Tájékoztatóban esetlegesen nem feltüntetett egyéb Adatkezelésekre vonatkozóan a jelen Tájékoztatóban foglaltak az irányadóak azzal, hogy a jelen Tájékoztatóban nem feltüntetett Adatkezelések körülményeiről, így az Adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a Személyes Adatok forrásáról, a kezelt Személyes Adatok köréről, az Adatkezelés időtartamáról, a Címzettek kategóriáiról, az automatizált döntéshozatal tényéről, a kötelező adatszolgáltatás tényéről valamint annak elmaradásának lehetséges következményeiről, valamint a közös Adatkezelés tényéről és esetlegesen az annak alapjául szolgáló megállapodáslényeges tartalmáról az adott Adatkezelést szükségessé tevő eseményre vagy körülményre vonatkozóan, az Adatkezelő által kialakított nyomtatvány vagy egyéb nyilatkozat formanyomtatványa adja meg a tájékoztatást.

1. számú melléklet

Fogalmak

Adatkezelő: a Tájékoztató 1. pontjában meghatározott szervezet.

Adatkezelés: a Személyes Adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a személy, közhatalmi szerv vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a Személyes Adatot az Adatkezelő közli, függetlenül attól, hogy a Címzett az Adatkezelőtől illetve az Érintettől különböző harmadik személy-e.

Érintett: azaz Ügyfél, akire vonatkozóan az Adatkezelő Személyes Adatnak minősülő bármilyen információt kezel. Azonosítható az a természetesszemély, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, születési idő, online azonosító (pl.: IP cím) vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

GDPR: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetesszemélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

Személyes Adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ, amely alapján az Érintett közvetlenül vagy közvetett módon azonosítható.

Ügyfél: az a személye, aki a Szolgáltató weboldalát látogatja, ottkapcsolatba lép a Szolgáltatóval, szolgáltatást vesz igénybe stb.

A Tájékoztatóban külön nem meghatározott fogalmak a GDPR-ban meghatározott jelentéssel bírnak.

2. számú melléklet

Személyes adatAz adatkezelés céljaJogalap
Felhasználói névAzonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.
JelszóA felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja
Vezeték-és keresztnévA kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, a szabályszerű számla kiállításához, az elállási jog gyakorlásához szükséges
TelefonszámKapcsolattartás, illetve a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos hatékonyabb egyeztetés.
E-mail címKapcsolattartás.
Számlázási név és címA szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
Szállítási név és címA házhoz szállítás megvalósíthatósága.GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése
A vásárlás/regisztráció időpontjaTechnikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztrációkori IP címTechnikai művelet végrehajtása.

A felhasználónév és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.